Friday, December 23, 2011

Giới thiệu của tôi...♥ ♪

Xin chào.
Tôi ban đầu từ Đài Bắc, Trung Quốc. Tôi một phần Việt Nam, và Đài Loan. Tôi thích nói chuyện nhiều Vietamese hơn.
Thần tượng của tôi là Nana suzuki, Nicorun,  cũng .. B-gyarus!
Intesrests của tôi là gặp những người mới, nhìn vào tóc và lênhướng dẫn ..  những người bạn mới.
Bye cho bây giờ!
-Cindy 

No comments:

Post a Comment